,תונמא תודובע לש הינק וא הריכמל רושקה אשונ לכב העדומ ומסרפ
.םיאקיפרגו םינמא לש הינש די הדובע ילכו תונמא יצפח
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
     : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.contur.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.alumtzach.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.tachles2love.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
02.02.07
0545-319638
orenlim@zahav.net.il
ילכ תפירשל זג רונת רוכמל תניינועמ
רומש LASER גוסמ רונתה .הקימרק
ח"ש 17,000 ריחמ .הלועמ בצמב
!דבלב םייניצרל
02.02.07
0523 210275
meidand@zahav.net.il
תפירשל רונת תשפחמ - הקימרק רונת
ילטיגיד , בוט בצמב הקימרק
.ההובג הרוטרפמטל
02.02.07
048130120
shay.blog@gmail.com
בצמב ,םישמושמ םיינבואב ןינועמ
.ןגוה ריחמבו ,הלועמ
02.02.07
0545231923
yael@lotan.net
תלת ,הינש די הקימרק רונת תשפחמ
.ההובג הרוטרפמטל יזאפ
02.02.07
0523688067
giltal@hotmail.com
הקימרק רונת תריחבל הרזעב תניינועמ
.הזכש רונת תשפחמו .יכרצל םיאתמה
02.02.07
0523308267
בוט בצמב םינבוא תונקל ןינועמ
02.02.07
029409427
aznaama@gmail.com
יזפ דח הקימרקל רונת תונקל תנינועמ
16.02.07
avi.1959@gmail.com
הקימרק תפירשל רונת שפחמ
16.02.07
036422576
dalia4043@bezeqint.net
ןוחריה לש תורדהנ תורבוח :הריכמל
CERAMICS MONTHLY םירדדקל
.1989דע 1980 םינשהמ
02.03.07
052-6385374
yiskaa@gmail.com
דודיר ןחלוש תונקל תניינועמ
02.03.07
03-6411014
yaellee1@gmail.com
תוילרטסוא venco םיינבוא הריכמל
ןשי יזאפ תלת רונתו ,שדח טעמכ בצמב
דוקיפ ןונגנמ ילב 40 רטוק
02.03.07
wmajadly@yahoo.com
הינש די הקימרק רונת תונקל תניינועמ
ינוניב ,ידדצ חתפ
02.03.07
0523-368975
תוילמשח םיינבוא שוכרל תניינועמ
בוט בצמב
02.03.07
052-8544835
tavneri@gmail.com
בצמב הינש די הקימרק רונתב תניינועמ
בוט
02.03.07
052-2482165
לעפוה אלש ,שדח ןוגרפ רונת הריכמל
-ימינפ לדוג ,ןוילע חתפ ,לוגע ,ןיידע
ללוכ ,תועלצ 70 , 10 קמוע 60 רטוק
.הכומנו ההובג הפירשל .ו"כו םיפדמ
23.03.07
0505268093
shalemm@bezeqint.net
-ל עיגמ רמיח תפירש רונת תשפחמ
לדוג תיטמוטוא הרקב תולעמ 1200
םידומעו םיפדמ רטיל 120 תוביבסב
25.05.07
09-7422529
057-8679200
תונמוא יצפחו תוריציב תנינועמ ינא
.הירלגב גיצהל .םידחוימ
25.05.07
09 9501597
052 8949392
1 :לוסיפה םוחתב םייעוצקימ םירפס
figures sculpture in wax & plaster 2
bronzing & patination of metals 3
direct wax sculpture 4 sculpture
principles & practice 5 practical
sculpture-creating with plstic media
20.07.07
050-7874012
eyalhy@bezeqint.net
הקימרק רונת תונקל תניינועמ ,בר םולש
בוט בצמב
20.07.07
052-8743101
gkimhi@hotmail.com
.הינש די הקימרק רונת תונקל תנינועמ
24.08.07
04.9980583
0509980583
adinabh@gmail.com
רונת - הקימרקל וידוטס תלוכת הריכמל
ילגלג ,םיינבוא ,תינורטקלא הרקב םע
,תורוזלג ,םיבוגנא ,םינוש רמוח יגוס,די
דועו לוסיפ ילכ
05.10.07
013-1718-926-9231
shulex72@hotmail.com
תונומת לש םוצע ףסוא רוכמל תניינועמ
תונומת 'סמ ימוליצ וחלשי םיניינועמל
דבלב םייניצרל למיאב
23.11.07
kerencom@netvision.net.il
לש תויפרגוטיל ףסוא יתושרב םולש
שי םאה רוכמל ינוצרבש םירישה ריש
הז השונב ןיניע םכל
23.11.07
098989412
0526542255
שדח בצמ SKUTT הקימרק רונת
.לודג םגד .תודדוב םימעפ לעפוה.
14.12.07
0544501040
שמושמ הקימרק רונת תונקל תנינועמ
הזאפ דח
03.01.08
0548462554
israel3886@gmail.com
,ףרגוטיפר י"ע ףלק לע םירויצ !םיניבמל
!ההובג המר ,ידוחי ןונגסב ,די תדובע
'דכו תובותכ ,תוליגמ לע םירויצ ןימזהל ןתינ
07.03.08
052 4442400
e_rabina@walla.com
יוצר .הינש די םיינבא תונקל תניינועמ
VENCO
18.04.08
04-6939296
0507474886
בצמב הינש די הקימרק רונת תשפחמ
יניניב לדוג ידדצ חתפ .בוט
18.04.08
0524444161
וא זג הקימרק תפירשל רונתב תנינועמ
.ילמשח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה