.ןאכ ומסרפ ?רועש וא המגדה ?םינמא לביטספ ?תיתיב הריכמ ךורעל םיניינועמ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
   : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.tachles2love.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
www.itmanagement.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.contur.co.il/
מ  םוסרפ
http://www.alumtzach.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
17.02.06
tammie@bezeqint.net
-לת קטמינסב םימוליצ תכורעת :טושפ
19.02.2006 - 11.03.2006 ביבא
12:00 העש 24.02.2006 ישיש םוי :החיתפ
16.06.06
052-2482165
gea@netvision.net.il
"ימצע םינפ" רויצו לוסיפ תכורעת
תלספה הננערב "םגאה לע" הירלגב
דרלגנא תידוהי תרייצהו , טנמא הלאינד
םיעבצו םיוק האלמ המיסקמ הכורעתב
לכו ,תושוחת ,תושגר לש תשק םינתונה
תיגיגח החיתפ .המינפ ונכותב ונל הרוקש
לע" הירלגב 20:30 העשב 7.2006.1-ב
דומצב הננער קראפב אצמנה "םגאה
."הפק םג"ל
15.12s.06
0508938345
nerot10@walla.co.il
תועידי) הקיתוו תיאנותיע ,גרומ הרימא
םלוע לע הצרמ ,(דועו הטנמ ,תונורחא
הביתכב החנמו תונותיעהו םינעודיה תוליכרה
,הריכב תיתפואמוה ,לאינד הטיד תידאו ,תרצוי
תוינימה ימוחתב הכירדמו תינקחש תרפוס
רפסה תא בותכל ידכ תושגפנ ,תרושקתהו
ןמצע תא תוחתופו ,המצועו תוישנ לע אבה
הביתכהו רקחמה ךילהתב ,םישנ ,ןכתא ףתשל
תחקל ולכת הב תיביטקא תופתתשה רפסה לש
8 תב הנה הנדסה .ומצע הביתכה ךילהתב קלח
לע דובענ םישגפמב .תועש 4 ינב םישגפמ
תלוכיב ,הלש םיקחשב תחא לכ לש העיגנה
בחרתהל ,לודגל ,חומצל ,תולובג ץורפל הלש
וא היהי ,היהש המ לכ םע םייחה ירושימ לכב
תללוכ הנדסה ,םיישקה תורמלו הווהב םייק
המילח רויצ הביתכ יכילהתב הליעפ תופתתשה
םוקמ .רפסב וללכי םקלחש ימצע קוניפו
לת ,6 םולבניליל בוחרב קדצ הוונ - הנדסה
2.1.2007 ישילש םויב הנדסה תליחת ,ביבא
תומוקמ רפסמ .17:00 - 21:00 תועשב
חולשל שי – םיפסונ םיטרפ תלבקל .לבגומ
תבותכל הטידל וא המענל ליימ
nerot10@walla.com
– ןופלטב וא dita@netvision.net.il
.הנדסה תווצ ,הכרבב .0508938345
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה