אוה תונמאה ץורע
:םוקמה

םניחב העדומ םסרפל 
- תועדומ חולב
םיניינועמ םתא םא
וא תונמא יצפחב
.הדובע עוציבל ןמא םכל שורד

- דיל דימ
הינק וא הריכמ
,תונמא תודובע לש
הדובע ילכו תונמא יצפח
.םיאקיפרגו םינמא לש הינש די

.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה

-םידמלמ םינמא
לצא דומלל םיניינועמ
?םייוסמ םוחתמ ןמא
?רייאמ ?יאקיפרג
.רודמב ומסרפ

-עוריא םינגראמ 
ךורעל םיניינועמ
?תיתיב הריכמ
?םינמוא לביטספ
?רועיש וא המגדה
.ןאכ ומסרפ

ונל ובתכ
"תועדומה חול"ל-העדומ
'וכו "דיל דימ " רודמל -הצלמה
.תושקבו תולאש בותכל ןתינ ןכ ומכ
ונילא םכתעדוה חולשמ תעב
,שקובמה רודמה םש תא ונייצ
.ןופלט 'סמו םכמש תא ופיסוהו
םיניינועמ םכניא םא םג)
(םכתעדומב ותוא םסרפנש
.עמתשהל