תונמא יצפחב םיניינועמ םתא םא תועדומה חולב םניח העדומ ומסרפ
.הדובע עוציבל ןמא םכל שורד וא
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ

:ךיראת           : ם  י  ט  ר  פ
     : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
www.itmanagement.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.contur.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.alumtzach.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.tachles2love.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
01.12.06
0546201859
revitalrozovsky@gmail.com
.ראוד תוביתב ומורפ יקלחמ שורד
תיקלח וא האלמ מרשמל
01.12.06
03-5706648
studio@langfordartglass.com
םירייצ םישורד תיכוכז תונמואל וידוטסל
אל רויצה) יסאלק-יטסילאיר ןונגס ילעב
.היסורב ודמלש םירייצל תופידע .(תיכוכז לע
02.02.07
0523-853099
ikurts@bezeqint.net
ופיב הטמיסה ןורטאתב הכורעתל הנמזה
ןאיבפ ידרפ:הכורעתה רצוא הקיתעה
סיסקבא לאינד :לוסיפ ץרוק לבנע :רויצ
30.2.07 :הליענ תוארל הווש
02.02.07
shlomchipuck@bezeqint.net
תיקלח הדובעל ת/יאקימרק ה/שורד
הנימינבב וידוטסב
23.03.07
04-6013111
0523-853099
ikurts@bezeqint.net
תרייצ א"ת אתווצ ןורטאתב הכורעת
סיסקבא לאינד לספ ץרוק לבנע
11.3.07-12.4.07
23.03.07
0522711410
0528388939
karin-76@bezeqint.net
לש טקרטסבא םשב דיחי תכורעת
הלא םימיב תגצומ לזיימ ןירק תינמאה
עבש ראבב םיריעצה זכרמב 1/4/07 דע
23.03.07
04-9837450
052-2482165
gea@netvision.net.il
תארקל - םינמא תבשב ונחנא בושו
ינמא ובש םוי ןועבט תירקב ,חספה
תוגוצת םע םהיתב תא םיחתופ הירקה
םינמזומ םכלוכו םתדובע ירפ תונמא
הכורעתב ונלצא תונהילו רקבל אובל
,הירקה ינמא לש תוכורעתב ללכבו- ילש
םוקמב לויטו ףיכ,תונמאו לש הפי םוי והז
ינשמ הירקל הסינכב - בל ומיש .םיסקמ
עדימ יזכרמ םנשי ןועכט זכרמבו הידיצ
תוללוכה תונמזהה תא לבקל ולכות םהב
ידכ ,בושיה תפמו םינמאה תמישר תא
בוחר וא אשונ , םש יפל רוחבל ולכותש
חמש גח .םכתא תוארתהל חמשנ
13.04.07 052-8088909
oraz7@013.net.il
םורדב תונמאל וידוטסל ה/ףתוש תשפחמ
,רויצל םיאתמ .בטיה רזבואמ ,ביבא לת
תונמא תודובע תגוצתל .םוליצו לוסיפ
םינוש םיגוסמ םיטקייורפ םושייל ,םוליצו
וא רצק חווטל ,םימי ,תועש יפל הרכשה
.ךורא
11.05.07
04-6013111
0523-853099
ikurts@bezeqint.net
4 הירלג" תעפי ץוביקב השדח הירלג
12:00 העשב 23.5.07 החיתפ "קמעב
תועובשב
11.05.07
054-7204-908
a471245@gmail.com
םסרפל ינוצרב.רכומ דסומ רגוב ןמא ינא
תיבל םייח תפסוהב יבש תלוכיה תא
םה םירויצה .םירויצ תרזעב דרשמלו
.לטכפש תוכישמבו קילירקא יעבצב
.תאז גיצהל חמשא
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה