ונל ובתכ    עוריא םינגראמ   םידמלמ םינמא   דיל דימ    תועדומ חול    ישאר ףד-תונמאה ץורע